Transformació, sostenibilitat i responsabilitat

Des de les administracions tenim la responsabilitat d’impulsar polítiques i programes en favor de la sostenibilitat local i global, incorporant criteris socials i ambientals. A Cornellà ho tenim present des de fa molt de temps en la planificació i definició de la ciutat.

La nova transformació encetada en els darrers anys amb projectes com el Cornellà Natura, amb què estem recuperant espais per als vianants, pacificant el trànsit als carrers o potenciant l’ús de transports com la bicicleta, entre d’altres, que ens permetrà gaudir a mig termini d’una ciutat més amable i neta. Porto temps parlant de naturalitzar la ciutat per humanitzar-la i el Cornellà Natura és un dels nostres pilars. Hem transformant completament vies com l’avinguda dels Alps, la del Baix Llobregat, o el carrer Verge de Montserrat, perquè el nostre objectiu és augmentar fins a un 60% els espais verds i de descans. Un treball que darrerament ha tingut el seu reconeixement amb l’atorgament del premi internacional Green Leaf.

Millorar la qualitat ambiental és també un efecte col·lateral d’aquest nou model. La millora de la qualitat ambiental de la nostra ciutat implica mesures com la gestió integral de l'aire, l'impuls de sistemes energètics més eficients o la reducció dels residus en origen.

Volem avançar en aquest model de ciutat moderna, neta, sostenible i amable. Una ciutat per a les persones. I en aquest camí és imprescindible treballar en la cultura de la sostenibilitat, facilitar que la ciutadania conegui com funciona la ciutat i quins són els seus reptes, per treballar des de la corresponsabilitat.

http://www.cornella.cat/ca/CornellaNatura.asp
http://www.cornella.cat/ca/noticia.asp?pag=17&id=8089&por=1&tf=ap