Un pas endavant en el consum d’aigua potable

Avui entra en servei la planta dessalinitzadora del Prat, una infraestructura bàsica per a garantir el subministrament d’aigua potable a la regió metropolitana en el futur.
Es tracta de la dessalinitzadora més gran d’Europa en subministrament d’aigua potable per a consum humà. Per cada 100 litres d’aigua de mar tractat a la depuradora en sortiran 45 d’aigua potable.
Això no significa que a partir d’avui beurem aigua procedent de la dessalinitzadora, perquè de moment serà un procés progressiu ja que la capacitat de producció anual serà per cobrir aproximadament el 20% de la demanda de la població de l’àrea metropolitana. Però el que sí que és cert és que la seva connexió amb la resta de la xarxa de proveïment, i la millora de les plantes de potabilització permetrà garantir el subministrament i la qualitat de l’aigua en èpoques sobretot de sequera i en el futur. En aquest sentit, cal destacar també que la recent ampliació de l’estació de tractament d’aigua potable d’Abrera ha permès establir un sistema que augmenta la capacitat i millora la qualitat de l’aigua potable que rebem a les aixetes de les nostres llars, i que afecta tant a un millor gust com a pal·liar els efectes nocius de la calcificació.
Tot això permetrà millorar les característiques de l’aigua que consumim i també repercutirà positivament en les reserves dels pantans i en els nostres rius. Estem doncs, davant una iniciativa important en què també hem de destacar la rellevància d’exercir per part de tots nosaltres un consum responsable. Una actitud que ja comencem a tenir i que té el seu reflex en què en el darrer any ha baixat considerablement el consum d’aigua potable a la nostra ciutat i també a la comarca.