Oferta Pública d'Ocupació 2021

La Junta de Govern Local, en sessió de data 22 de gener de 2021, va aprovar l’oferta d’ocupació pública d’aquesta Corporació per l’exercici 2021, de conformitat amb el que estableix l’article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, restant fixada la mateixa en els següents termes:

 

FUNCIONARIS DE CARRERA

Torn lliure

Grup: C-2
Classificació: Escala d’Administració Especial, Sots-escala Serveis Especials, Guàrdia Urbana
Denominació: Agent
Nombre de places: 4
CODI: AGTL2120

El sistema de selecció de les places serà el de concurs - oposició.

Bases

Instància

Declaració Jurada d'ús d'armes

Període de presentació d'instàncies: del 12/03/2021 al 31/03/2021

AVÍS IMPORTANT!

Degut al mal funcionament de la Seu electrònica durant el dia 6 de maig de 2021, s’obre un nou període de presentació de sol·licituds durant el dia 19 de maig de 2021.

 

RELACIÓ DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES

Data de la primera i tercera proves: 28/06/2021 a les 09:00 hores

Lloc: Parc Esportiu Llobregat - PELL (Av del Baix Llobregat s/n- 08940 Cornellà de Llobregat)

Resultats de la 1a prova - Cultural i teòrica

Resultats de la 3a prova - Tests aptitudinals

Revisió dels resultats de la 3a prova - Tests aptitudinals

 

4a. prova: Aptitud física

  • Data: 15/07/2021
  • Lloc: Pavelló Espai Esportiu Sant Ildefons (Av de la Línia Elèctrica, 1 - 08940 Cornellà de Llobregat).
  • Hora: Grup 1: 09.00 hores - Grup 2: 11.00 hores. Per saber quin és el vostre Grup consulteu el document adjunt.

Les persones aspirants han de portar:

  • DNI
  • Mascareta
  • Roba i calçat esportiu
  • Qüestionari autoresponsable degudament emplenat
  • Certificat mèdic expedit com a màxim 3 mesos abans on hi ha de constar explícitament: “que es reuneixen les condicions físiques necessàries per realitzar la prova d’aptitud física de la convocatòria d’Agent de la Guàrdia Urbana de Cornellà de Llobregat”.

Resultats 4a prova: aptitud física

 


Promoció interna

Grup: C-1
Classificació: Escala d’Administració Especial, Sots-escala Serveis Especials, Guàrdia Urbana
Denominació: Sergent/a
Nombre de places: 1
CODI: SGPI2103

El sistema de selecció de les places serà el de concurs - oposició.

Bases

Instància

Declaració Jurada d'ús d'armes

Període de presentació d'instàncies: del 02/03/2021 al 21/03/2021

Relació de persones admeses

Data de la segona prova: 07/05/2021 a les 10:00 hores

Lloc: Dependències de la Guàrdia Urbana de Cornellà de Llobregat (C/ Rubió i Ors 65 - 08940 Cornellà de Llobregat)

Les persones aspirants hauran de portar:

Informació COVID-19

Resultats de la segona prova (prova teòrica i pràctica)

Data de la tercera prova: 17/05/2021 a les 10:30 hores

Lloc: Dependències de la Guàrdia Urbana de Cornellà de Llobregat (C/ Rubió i Ors 65 - 08940 Cornellà de Llobregat)

Resultats de la tercera prova i valoració de mèrits

 


Grup: C-2
Classificació: Escala d’Administració Especial, Sots-escala Serveis Especials, Guàrdia Urbana
Denominació: Caporal
Nombre de places: 3
CODI: CAPI2104

El sistema de selecció de les places serà el de concurs - oposició.

Bases

Instància

Declaració Jurada d'ús d'armes

Període de presentació d'instàncies: del 02/03/2021 al 21/03/2021

 

Bases (modificades)

Nou període de presentació d'instàncies: del 22/07/2021 al 10/08/2021 (ambdós inclosos)

 


Mobilitat interadministrativa

Grup: C-2
Classificació: Escala d’Administració Especial, Sots-escala Serveis Especials, Guàrdia Urbana
Denominació: Agent
Nombre de places: 3
CODI: AGMI2102

El sistema de selecció de les places serà el de concurs específic de mobilitat interadministrativa.

Bases

Instància

Declaració Jurada d'ús d'armes

Període de presentació d'instàncies: del 02/03/2021 al 21/03/2021

Relació de persones admeses

Relació definitiva de persones admeses

 

Data de la 2a prova: 12/05/2021 a les 10:00 hores

Lloc: Centre Cultural Joan N. Garcia Nieto (C. Mossèn Andreu 13-19 - 08940 Cornellà de Llobregat)

Resultats segona prova: coneixements teòrics i operatius

 

Data de la 3a prova: 10/06/2021, a les 10:00 hores

Lloc: Centre Cultural Joan N. García-Nieto. Aula 3, 3a. planta esquerra. (C. Mossèn Andreu 15 - 08940 Cornellà de Llobregat)

Resultats de la tercera prova: avaluació psicològica de competències i personalitat

 

Calendari 4a prova: entrevista personal

Lloc: Seu de la Guàrdia Urbana (C. Rubió i Ors  65 - 08940 Cornellà de Llobregat)

Resultats de la quarta prova: entrevista personal

 

Resultats de la valoració de mèrits