Oferta Pública d'Ocupació 2021

La Junta de Govern Local, en sessió de data 22 de gener de 2021, va aprovar l’oferta d’ocupació pública d’aquesta Corporació per l’exercici 2021, de conformitat amb el que estableix l’article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, restant fixada la mateixa en els següents termes:

 

FUNCIONARIS DE CARRERA

Torn lliure

Grup: C-2
Classificació: Escala d’Administració Especial, Sots-escala Serveis Especials, Guàrdia Urbana
Denominació: Agent
Nombre de places: 4
CODI: AGTL2120

El sistema de selecció de les places serà el de concurs - oposició.

Bases

Instància

Declaració Jurada d'ús d'armes

Període de presentació d'instàncies: del 12/03/2021 al 31/03/2021

Presentació de sol·licituds telemàtiques: cliqueu AQUÍ
Anar a Tràmits online – Recursos Humans – Participació en processos de selecció de personal

  

Promoció interna

Grup: C-1
Classificació: Escala d’Administració Especial, Sots-escala Serveis Especials, Guàrdia Urbana
Denominació: Sergent/a
Nombre de places: 1
CODI: SGPI2103

El sistema de selecció de les places serà el de concurs - oposició.

Bases

Instància

Declaració Jurada d'ús d'armes

Període de presentació d'instàncies: del 02/03/2021 al 21/03/2021

 

Grup: C-2
Classificació: Escala d’Administració Especial, Sots-escala Serveis Especials, Guàrdia Urbana
Denominació: Caporal
Nombre de places: 3
CODI: CAPI2104

El sistema de selecció de les places serà el de concurs - oposició.

Bases

Instància

Declaració Jurada d'ús d'armes

Període de presentació d'instàncies: del 02/03/2021 al 21/03/2021

 

Mobilitat interadministrativa

Grup: C-2
Classificació: Escala d’Administració Especial, Sots-escala Serveis Especials, Guàrdia Urbana
Denominació: Agent
Nombre de places: 3
CODI: AGMI2102

El sistema de selecció de les places serà el de concurs específic de mobilitat interadministrativa.

Bases

Instància

Declaració Jurada d'ús d'armes

Període de presentació d'instàncies: del 02/03/2021 al 21/03/2021