Oferta Pública d'Ocupació parcial 2022

La Junta de Govern Local, en sessió de data 8 de juliol de 2022, va aprovar l’Oferta d’ocupació pública parcial  d’aquesta Corporació per l’exercici 2022, de conformitat amb el que estableix l’article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, restant fixada la mateixa en els següents termes:

 

La Junta de Govern Local, en sessió de data 23 de setembre de 2022 va aprovar la 2ª Oferta d’ocupació parcial d’aquesta Corporació per l’execici 2022

Convocatòria de TÈCNIC/A MIG DE SISTEMES INFORMÀTICS.

 

El sistema de selecció de les places serà el de concurs–oposició.

Bases

Instància

Període de presentació d'instàncies: del 06/08/2022 al 25/08/2022 (ambdós inclosos).

Codi de la Convocatòria: TMSI2243

Relació de persones admeses

Data de la prova: 20/10/2022 a les 09:00 hores

Lloc: Centre Cultural Joan N. García-Nieto (C/ Mossèn Andreu 13 – 08940 Cornellà de Llobregat)

Relació definitiva de persones admeses

Resultats de les proves

 • Fase de concurs: presentació de mèrits del 25 d’octubre al 8 de novembre de 2022 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment per Tràmit electrònic (secció Recursos Humans/processos de selecció de personal).

Resultats fase de concurs i entrevista

Convocatòria d'INSPECTOR/A POLICIA LOCAL

El sistema de selecció de les places serà el de concurs–oposició lliure

CODI: INOP2245

Bases modificades aprovades per Junta de Govern Local de data 21 d’octubre de 2022.

Instància

Període de presentació d’instàncies: del 17/10/2022 fins al 14/11/2022 (ambdós inclosos)

*Ampliació del període de presentació d’instàncies: del 27/10/2022 fins al 25/11/2022 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment per Tràmit electrònic (secció Recursos Humans/processos de selecció de personal).

     *El pagament de les taxes també es pot fer de manera presencial a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (Plaça de l’Església, s/n de Cornellà de Llobregat)

Termini per a la  presentació del Projecte: del 02/12/2022 al 21/12/2022 (ambdós inclosos)

Data de la prova: 12/01/2022 a les 09:00 hores. Lloc: Castell de Cornellà de Llobregat (C/ Mossèn Jacint Verdaguer s/n – 08940 Cornellà de Llobregat)

Data reunió del Tribunal: 31/01/2023 a les 09:00 hores

Lloc: Ajuntament de Cornellà – Sala de Reunions (Plaça de l’Església s/n – 08940 Cornellà de Llobregat)

Es comunica als aspirants que poden ser cridats a partir de les 10:30 hores.

 • 4a Prova: Proves psicotècniques i d’avaluació psicològica de competències i personalitat.
  • Data: 07/02/2023 a les 09:00 hores
  • Lloc: Casa Consistorial – Sala reunions (Plaça de l’Església s/n – 08940 Cornellà de Llobregat)

Resultats Proves psicotècniques i d’avaluació psicològica de competències i personalitat

 • 5a Prova: Entrevista personal
  • Data: 15/02/2023 a les 11:00 hores
  • Lloc: Prefectura Guardia Urbana Cornellà de Llob. (C/ Rubió i Ors 65 – 08940 Cornellà de Llobregat)

 !  Resultats Entrevista Personal, Proves mèdiques i Valoració de mèrits