Tinc un bar/restaurant i vull posar una terrassa. A on haig de demanar el permís?

Si vols posar taules i cadires a l’espai públic i ets titular d’un bar o restaurant, has de complimentar una sol·licitud i presentar-la a l’Ajuntament, juntament amb la següent documentació: fotocòpia del DNI del titular de l’establiment o del representant legal, així com l’especificació de l’emplaçament de la terrassa, amb un mapa i el número i tipus de taules i cadires. També cal adjuntar un plànol d’escala 1/500 delimitant la zona ocupada, liquidar la Taxa per l’Ocupació de Terrenys d’Ús Públic amb Diverses Activitats i la còpia de la pòlissa de responsabilitat civil d’un import mínim de 300.000€, que inclogui l’ocupació de la terrassa.

Pots descarregar-te la sol·licitud i comprovar la taxa pública a través d’aquest link: https://tramits.cornella.cat/Fitxa.aspx?codiTramit=26012

Tota aquesta informació la pots lliurar presencialment en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Cornellà, o per correu ordinari (a l’adreça Plaça de l’Església, 1 - 08940 Cornellà de Llobregat) o telemàticament mitjançant una instància genèrica (requereix tenir certificat digital).