Estic pensant en obrir un negoci a la ciutat. Quins tràmits haig de seguir?

Si has decidit obrir un negoci, el primer que has de saber és que el tràmit és gratuït, i que necessitaràs presentar la següent documentació a l’Ajuntament (pots accedir al tràmit corresponent clicant a sobre de cadascun):

A la instància que presentis hauràs d'adjuntar també la següent documentació: fotocòpies del NIF del titular, de l’escriptura de constitució del negoci en cas que sigui una societat, dels poders de representació i del contracte de lloguer o de compra del local. Tota aquesta documentació haurà d’estar signada pel titular i pel tècnic responsable.

Tot plegat ho pots presentar presencialment al Registre General d’Entrada de l'Ajuntament de Cornellà, per correu ordinari (a l’adreça Plaça de l’Església 1, 08940 Cornellà de Llobregat), o telemàticament, a través d’aquest link: https://seuelectronica.cornella.cat