Convocatòries 2020

Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a PROJECTES DE CARÀCTER CULTURAL a Cornellà de Llobregat durant l'exercici 2020

Termini de presentació: del 18/02/2020 al 16/03/2020

Descarrega les BASES

Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a PROJECTES DE COLÒNIES, CAMPAMENTS I CASALS a Cornellà de Llobregat durant l'exercici 2020 (Queden sense efecte)

Termini de presentació: del 18/02/2020 al 16/03/2020

Descarrega les BASES

Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a PROJECTES ESPORTIUS DE COMPETICIÓ a Cornellà de Llobregat durant l'exercici 2020

Termini de presentació: del 18/02/2020 al 16/03/2020

Descarrega les BASES

Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a PROJECTES DE COOPERACIÓ A LA SOLIDARITAT durant l'exercici 2020

Termini de presentació: del 18/02/2020 al 16/03/2020

Descarrega les BASES

Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a PROJECTES DE CARÀCTER JUVENIL a Cornellà de Llobregat durant l'exercici 2020

Termini de presentació: del 18/02/2020 al 16/03/2020

Descarrega les BASES

Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a PROJECTES DE CARÀCTER EDUCATIU EN EL TEMPS LLIURE INFANTIL I ADOLESCENT a Cornellà de Llobregat durant l'exercici 2020

Termini de presentació: del 18/02/2020 al 16/03/2020

Descarrega les BASES

Bases reguladores específiques de subvencions en règim de concurrència competitiva destinades a donar suport al comerç local, a les micropimes i autònoms de Cornellà per fer front a l’impacte econòmic causat pels efectes del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, mitjançant es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, així com als titulars d'activitats de restauració i dels centres d'estètica i bellesa obligats al tancament en base a la resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

 

Termini de presentació: del 10 al 24 de novembre de 2020 (ambdós inclosos)

Descarrega les BASES

Descarrega les FITXES

 

1.- Bases particulars reguladores dels ajuts econòmics a persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l’impost sobre béns immobles per a l’exercici 2020.

Descarrega les BASES

Termini de presentació: del 17/12/2020 al 16/02/2021

 

2.- Bases particulars reguladores dels ajuts econòmics a persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, per a l’exercici 2020.

Descarrega les BASES

Termini de presentació: del 17/12/2020 al 31/03/2021

 

3.- Bases particulars reguladores dels ajuts econòmics destinats al suport i a la promoció de l’activitat empresarial de persones físiques o jurídiques com a nous emprenedors a Cornellà de Llobregat, per a l’exercici 2020.

Descarrega les BASES

Termini de presentació: del 17/12/2020 al 31/03/2021

 

4.- Bases particulars reguladores dels ajuts econòmics a favor dels titulars dels béns inclosos en el Catàleg del Patrimoni Històric, Artístic i Arquitectònic de Cornellà, per a l’exercici 2020.

Descarrega les BASES

Termini de presentació: del 17/12/2020 al 31/03/2021

 

Subvencions per tal de pal·liar les despeses generades per la pròpia finalitat de l’entitat i aquelles que, en el context d’excepcionalitat produït per la pandèmia de la COVID-19 han suportat, encara que s’hagin vist obligades a suspendre les seves activitats a realitzar durant el termini establert pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març i les seves pròrrogues.

 

Bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva a Cornellà de Llobregat per a l'any 2020, en matèria de Cultura, Esports, Cooperació, Joventut i Temps lliure.

 

Termini de presentació: del 10 al 24 de desembre de 2020 (ambdós inclosos)

Descarrega les BASES

Bases particulars reguladores de la convocatòria de subvencions per a projectes de caràcter educatiu i de millora de patis i d’altres espais escolars per al curs escolar 2020-2021 de les Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de les escoles públiques i centres concertats d'infantil i primària, instituts públics, EMEE Virolai i Escola Municipal de Música Roser Cabanas de Cornellà de Llobregat

 

Termini de presentació: del 14 de gener al 2 de febrer de 2021

Descarrega les BASES

Bases particulars reguladores de la convocatòria de subvencions per a projectes de caràcter educatiu del curs escolar 2020/2021 de les escoles públiques d’infantil i primària, dels instituts públics, del Centre de Formació d’Adults i de l’Escola Oficial d’Idiomes de Cornellà de Llobregat

 

Termini: del 14 de gener al 2 de febrer de 2021

Descarrega les BASES