Objectius i primeres actuacions

Agenda Social i Urbana per Enfortir la COmunitat (ASUECO)

 

 

Pobresa

a. Reforçar l’atenció dels Serveis Socials a les famílies amb infants en situació de pobresa, tant amb ajuts finalistes, com són els complements de beques de menjador, aparells de salut i activitats de lleure educatiu, entre d’altres, com amb suport i acompanyament a la seva tasca parental.
b. Promoure un sistema estable d’ajuts per a famílies amb infants sota el llindar de la pobresa.
c. Garantir els subministraments bàsics als veïns i veïnes de la ciutat. Aprofundir en els objectius d’apoderament contra la pobresa energètica, fomentant projectes de caire comunitari.
d. Assegurar una alimentació suficient per a les persones vulnerables durant tot l’any.
e. Assolir de manera efectiva l’accés universal als serveis energètics, acabant amb els casos de pobresa energètica.
f. Estimular la creació de mesures per reduir la taxa de risc de pobresa en el treball i la precarietat laboral.
g. Establir nous projectes de subvenció directa a la contractació a fi d’assegurar creació d’ocupació de qualitat.
h. Treballar en la cerca d’alternatives a les necessitats residencials de les persones que perden la seva llar.
i. Detectar les necessitats d’acompanyament educatiu fora de l’horari escolar i impulsar programes contra l’absentisme i el baix rendiment curricular.
j. Posar en marxa accions amb d’altres administracions per afrontar la bretxa digital a escoles i instituts.
k. Actuar sobre la feminització de la pobresa i la vulnerabilitat de les famílies monoparentals.
l. Incentivar la reciprocitat i solidaritat entre la comunitat.


 

 

Salut, benestar social i solitud

a. Compactar la diversitat d’ajuts i de prestacions existents en l’àmbit de la intervenció social per avançar cap a una atenció més holística i integral de la persona. Redactar un document de refosa normativa que contempli el conjunt de mesures socials i l’accés a elles.
b. Promoure una alimentació sana, nutritiva i suficient, per tal de combatre la malnutrició.
c. Fomentar hàbits saludables i impulsar programes de foment i promoció de la salut individual i comunitària.
d. Fomentar els estils de vida saludables –i, en especial, l’envelliment actiu- per mantenir la gent sana en la vellesa.
e. Gestionar el benefici del silenci a la ciutat.
f. Atenció i promoció del benestar d’infants i joves.
g. Col•laborar en la resolució de situacions de conflicte.
h. Millorar els serveis de promoció de l’autonomia personal i de suport a la vida quotidiana de la gent gran i les persones amb diversitat funcional o trastorns mentals.
i. Dissenyar i executar projectes que fomentin l’autonomia personal i contribueixin a l’enfortiment de la xarxa relacional de les persones grans i la seva participació social per tal de prevenir la solitud i l’aïllament.
j. Continuar fomentant el voluntariat d’assistència a la Gent Gran amb projectes d’acompanyament.
k. Crear projectes intergeneracionals on s’interelacionin i comparteixin espais persones de diferents edats.
l. Continuar aprofitant l’expertesa de les persones grans en activitats culturals , històriques, lúdiques i de preservació de la Memòria Històrica.
m. Impulsar una estratègia contra la solitud no desitjada de les persones, per tal de prevenir i combatre'n les conseqüències.
n. Constituir la Taula de Salut Mental de Cornellà de Llobregat.
o. Impulsar l’elaboració del Pla d’acció de la Taula de Salut Comunitària de Cornellà.
p. Reduir la bretxa digital entre les persones d’edat avançada i aprofitar la tecnologia per millorar el seu benestar.
q. Incentivar xarxes de suport veïnal i comunitari per combatre la soledat i identificar problemàtiques socials.
r. Treballar per augmentar el contacte amb les persones de més de 75 anys del municipi per tal d’establir una relació de recolzament i suport des de l’Ajuntament.
s. Impulsar campanyes d’educació afectiu-sexual , en drets sexuals i reproductius, impartides per professionals en sexologia i psicologia amb formació feminista o per promotores i agents d’igualtat . dirigides a la població jove , amb l’objectiu de promoure relacions sanes, lliures de violència masclista i prevenir embarassos no desitjats i contagis d’ETS.


 

 

Educació

a. Garantir els serveis educatius per als infants de 0 a 3 anys.
b. Contribuir a garantir la qualitat de l’educació obligatòria.
c. Fomentar l’aprenentatge de competències per a un entorn canviant, que requereix adaptabilitat i rapidesa, treball en equip, gestió de la informació, pensament crític, capacitat de comunicació i resolució de problemes.
d. Reforçar la detecció primerenca de les dificultats d’aprenentatge i aplicar mecanismes d’acompanyament i reforç personalitzats.
e. Fomentar la coeducació en tots els nivells educatius.
f. Contribuir a la universalització de l’assoliment dels estudis secundaris superiors.
g. Promoure l’educació sobre la base dels pilars de la cultura de la pau, la llibertat, la solidaritat, la tolerància, els drets humans, la igualtat de gènere, el respecte per la diversitat cultural i lingüística, el medi ambient i també sobre la memòria històrica i democràtica de la ciutat.
h. Estimular l’aprenentatge i la formació continuada al llarg de la vida.
i. Fomentar la creació cultural en el jovent.
j. Continuar apostant per la innovació educativa i la formació en robòtica, tecnologia i ciència d’infants i joves.
k. Potenciar l’educació emocional mitjançant tallers a les escoles, instituts i esplais de la ciutat.
l. Continuar impulsant des del CITILAB tallers i cursos adreçats a infants, joves i pares i mares, per a la prevenció, detecció i actuació de l’assetjament escolar i l’ús correcte i els perills de les xarxes socials i les addiccions tecnològiques o ludopaties.
m. Crear un pla per a la detecció de capacitats i de talent a la ciutat.
n. Impulsar la creació d’un programa de mentoria de Cornellà.
o. Vetllar per a que la Generalitat de Catalunya doni suport a les escoles de segona oportunitat: Programes de Formació i Inserció (PFI) i Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI).
p. Implantar un itinerari formatiu i d’inserció específic (IFE) per a alumnes amb necessitats educatives específiques en l’educació post obligatòria. Vetllar pel reforç d’una oferta educativa inclusiva, dins i fora de l’horari lectiu.
q. Promoure programes de prevenció i detecció precoç de possibles dificultats educatives en Escoles Bressol i d’educació infantil.
r. Incloure dins de les Propostes que el Departament d’Educació de l’Ajuntament adreça als centres escolars, activitats relacionades amb la Ciutadania i Drets Humans, la recuperació de la Memòria Històrica i la defensa i Drets dels animals.


 

 

Igualtat de gènere

a. Promoure programes que contribueixin a erradicar la violència masclista en totes les seves formes.
b. Implicació en la lluita per reduir la bretxa salarial entre homes i dones abordant-ne les múltiples causes.
c. Fomentar la corresponsabilitat entre homes i dones respecte als treballs domèstics i la cura dels infants.
d. Erradicar les estructures culturals sexistes a través de la implicació de tots els agents socials i els mitjans de comunicació.
e. Potenciar la perspectiva de gènere en el disseny urbà.
f. Establir als pressupostos municipals, en aquelles partides que tinguin com a finalitat projectes d’acció o de transformació comunitària, la incorporació de criteris amb visió de gènere.
g. Potenciar la igualtat d’oportunitats i prevenir les situacions de violència masclista i de discriminació per raó de sexe a la ciutat.
h. Fomentar la creació de mecanismes de participació activa de les dones en àmbits de la cultura i de l’educació a la ciutat.
i. Posar en valor el talent de les dones de la ciutat i els lideratges femenins en sectors econòmics, socials, educatius i culturals.
j. Promoure un pla d’usos del temps igualitaris en el foment de la conciliació i el repartiment equitatiu de les tasques domèstiques i de cura.
k. Destacar les empreses i els sectors econòmics del municipi que impulsen accions i plans d’igualtat de gènere.
l. Desenvolupar el Pla Local per a la Diversitat Sexual i de Gènere, Cornellà 2020-25.
m. Fomentar polítiques per la lluita contra els estereotips de gènere (POD)
n. Continuar amb la formació en perspectiva de gènere dels treballadors/es públics.
o. Potenciar la igualtat de gènere en totes les festes i esdeveniments.


 

 

Activitat econòmica

a. Impulsar l’economia circular i reconèixer l’economia col•laborativa en el sistema econòmic actual.
b. Atraure talent i facilitar un entorn per donar suport a autònoms i microempreses.
c. Facilitar suport logístic als projectes i les activitats promoguts per estudiants, aturats, emprenedors i microempreses.
d. Difondre experiències i projectes col•lectius oberts.
e. Donar suport a projectes i activitats promoguts per ciutadans, associacions i entitats, comunitat educativa, administració pública i universitat.
f. Incidir en la creació d’ocupació mitjançant la col•laboració amb cooperatives i el foment de les iniciatives d’economia social i solidària.
g. Informar, orientar, assessorar i derivar els joves en les seves propostes d’emprenedoria en qualsevol dels àmbits.
h. Continuar impulsant la democratització del coneixement digital ,mitjançant el suport a la Fundació Privada per a la Societat del Coneixement, CITILAB.
i. Promoure el reconeixement social i la valoració econòmica del treball de cures fomentant la formació professional en aquest àmbit, establint acords amb empreses que abasteixen aquest sector per fomentar contractacions estables i de qualitat.
j. Impulsar projectes de lluita contra l’atur i de foment de la formació professional, amb empreses d’inserció presents al territori.
k. Promoure Cornellà com a ciutat equipada, propera a l’aeroport i a la zona portuària, i també ben comunicada.
l. Impulsar plans d’ocupació que permetin la recuperació d’ocupabilitat i alhora orientin cap a l’aprenentatge d’un ofici, establint el vincle amb el mercat laboral de persones en risc d’exclusió social. Aquests plans d’ocupació tindran perspectiva de gènere i s’adreçaran a joves, majors de 45 anys , persones aturades de llarga i molt llarga durada , persones amb discapacitat i d’altres col•lectius amb vulnerabilitat social.
m. Continuar impulsant els polígons d’activitat econòmica, de manera sostenible i millorant la mobilitat.
n. Ajudar a les empreses del municipi a la transformació digital i a l’adaptació al teletreball.
o. Promoure polítiques econòmiques, socials , ambientals i culturals d’àmbit local des del paradigma de la concertació publico, privada, cooperativa i comunitària.
p. Impuls d’espais per a la promoció econòmica de proximitat.
q. Assessoria, formació i acompanyament de noves iniciatives socioeconòmiques.
r. Reforçar i projectar el comerç mitjançant polítiques de proximitat, immersió digital, professionalització i associacionisme.
s. Difusió de la web-guia del comerç local de la ciutat. Mantenir actualitzat l’inventari del parc de locals de la ciutat


 

 

Ciutat inclusiva i segura

a. Impulsar polítiques de suport a les famílies per evitar l’exclusió social.
b. Fomentar i col•laborar en la generació de programes de foment de l’ocupació i la millora de l’ocupació per a joves, adults amb fills a càrrec, persones amb diversitat funcional i/o trastorns mentals, majors de 50 anys i persones aturades de molt llarga durada.
c. Promoure la millora de competències i l’accés a la formació per a l’ocupació dels col•lectius que més ho necessiten.
d. Ampliar l’oferta de projectes d’atenció a aturats de llarga durada, en col•laboració amb els agents socials presents al territori.
e. Contribuir a poder garantir una educació de qualitat per a les persones amb diversitat funcional, així com formar-los per a l’accés al món laboral i per a la participació social.
f. Complir amb el Dret de les persones amb diversitat funcional a viure de manera independent i ser inclosos a la comunitat.
g. Continuar desenvolupant campanyes anti-rumors.
h. Treballar en projectes de trobada de les diferents cultures que hi ha actualment a Cornellà, com a font de riquesa.
i. Actualitzar i continuar aplicant el Pla d’Acollida per a les persones nouvingudes , per a que disposin de totes les eines per a la plena inclusió a la ciutat i la igualtat d’oportunitats.
j. Donar suport a l’acollida de refugiats.
k. Facilitar la integració plena dels ciutadans i ciutadanes immigrants.
l. Promoure la cohesió social d’una societat diversa.
m. Prioritzar la lluita contra l’atur juvenil i de llarga durada.
n. Col•laborar en actuacions encaminades a reduir la taxa d’abandonament escolar prematur, i consolidar els programes de noves oportunitats en l’àmbit educatiu i formatiu.
o. Reduir els índexs de delinqüència i la percepció d’inseguretat, augmentar el grau de convivència i cohesió social assolit.
p. Aconseguir reduir l’incivisme a l’espai públic.
q. Promoure la integració a la ciutat dels animals de companyia mitjançant el foment d’una tinença responsable que vetlli pel benestar animal i el civisme.
r. Impulsar un pla de senyalització de la ciutat amb pictogrames inclusius en col•laboració amb associacions i famílies amb infants amb necessitats educatives específiques.
s. Avançar en el disseny i en les avaluacions dels camins escolars segurs.
t. Valorar i incentivar processos participatius de forma telemàtica per a no perdre participació i la consciència ciutadana.
u. Vetllar per una ciutat més habitable, segura i resilient.
v. Continuar treballant per eliminar totes les barreres arquitectòniques de la ciutat.


 

 

Cornellà Natura

a. Reduir la precarietat energètica
b. Fomentar l’autoproducció i l’autoconsum d’electricitat d’origen renovable.
c. Dissenyar projectes encaminats a la reducció del transport privat per la ciutat.
d. Promoure la sostenibilitat de la ciutat.
e. Concebre els espais verds com una infraestructura urbana de primer ordre, proveïdora dels serveis ecosistèmics imprescindibles per a una ciutat biodiversa , saludable i sostenible.
f. Garantir la mobilitat sostenible de la població.
g. Implementar una dotació adequada d’espais verds per al benestar de la població urbana.
h. Millora de la qualitat de l’aire per garantir la salut de la població.
i. Incrementar la recollida selectiva de les diverses fraccions de residus, establint objectius ambiciosos i aplicant els instruments més adequats per generar canvis de comportament de la població en aquest àmbit.
j. Promoure la prevenció de residus mitjançant el foment de la reparació i la reutilització.
k. Millorar la sostenibilitat de les activitats, els edificis i els equipaments municipals, promovent l’estalvi d’energia i d’aigua i l’eficiència energètica i reduint la generació de residus.
l. Treballar per reduir la contaminació acústica de la ciutat.
m. Incentivar projectes que facilitin el trànsit de determinades activitats econòmiques cap a economies circulars.
n. Desenvolupar la infraestructura verda en l’ordenació del territori i la planificació urbanística, per tal d’adaptar-nos als riscos derivats del canvi climàtic.
o. Treballar en tots els àmbits per al compliment dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030.


 

 

Habitatge

a. Facilitar l’accés a l’habitatge mitjançant una oferta d’habitatge social i d’habitatge públic de lloguer accessible.
b. Fomentar la rehabilitació d’habitatges per fer-los més accessibles i sostenibles.
c. Promoure que els locals buits en carrers de baixa activitat comercial puguin reconvertir-se en nous habitatges.
d. Promoure unes condicions econòmiques que permetin realitzar polítiques destinades a habitatge assequible de lloguer o de compra.
e. Potenciar mecanismes de mediació i intervenció pública per facilitar l’accés de la ciutadania als pisos buits existents dins del mercat de l’habitatge a preus assequibles de lloguer.
f. Col•laborar amb altres administracions en la promoció d’habitatges de lloguer social.