Cornellà també reclama també a Generalitat els pagaments pendents de les escoles bressol del 2015 fins a l'actualitat

Cornellà també reclama també a Generalitat els pagaments pendents de les escoles bressol del 2015 fins a l'actualitat

El consistori fixa en 2.528.834 euros la quantitat a pagar per l'administració autonòmica, en compliment dels convenis dels cursos 2015-16, 2016-17 i, de l'actual, 2017-18

La sentència del TSJC, de 22 de novembre de 2017, ja va donar la raó a l'Ajuntament de Cornellà en el contenciós pel finançament corresponent al deute dels cursos 2012 a 2015

CornellàL'Ajuntament de Cornellà insta a la Generalitat de Catalunya a fer efectiu l'import corresponent al cofinançament de les escoles bressol municipals dels cursos a partir del 2015 i fins l'actualitat, emparant-se en la sentència del TSJC, de 22 de novembre de 2017, que admet l'obligació que l'Administració autonòmica té d'aportar fons per a l'educació de 0 a 3 anys, i que també avala la Llei d'Educació de Catalunya (LEC).

D'acord amb els mateixos fonaments que van conduir a la interposició del recurs anterior, el ple del consistori ha decidit reclamar a la Generalitat el compliment dels seus compromisos econòmics, independentment que la sentència del TSJ no sigui ferma, ja que l'obligació autonòmica de cofinançament deriva directament de la llei, en concret de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i la Llei d'Educació de Catalunya (LEC). Per la qual cosa, l'Administració hauria de pagar la quantitat de 2.528.834,48 euros, més els interessos legals que corresponguin, resultant d'aplicar la quantitat de 1.392,53 euros per alumne dels centres docents municipals d'educació infantil de primer cicle durant els cursos 2015-16, 2016-17 i 2017-18.

Tot i que per als cursos de 2012 al 2015 la sentència del TSJ va fixar en la xifra de 1.300 € per alumne, el fet d'haver transcorregut des de la seva determinació més de set anys i en base a les determinacions imperatives contingudes a la Disposició final 2a de la LEC, sobre el deure d'incrementar progressivament els recursos econòmics destinats per la Generalitat al sistema educatiu, l'Ajuntament reclama que la xifra per als cursos del 2015 a 2018 sigui de 1.392,53 € per alumne.

Antecedents de la sentència del TSJC

Cornellà disposa de 8 escoles bressol municipals, que sumen 641 places d'educació infantil de primer cicle (de 0 a 3 anys). En diferents convenis signats els anys 2005, 2010, 2011 i 2013 es recollia el compromís de la Generalitat de finançar aquests centres, conjuntament amb les famílies i el mateix Ajuntament.
La Generalitat va deixar de formalitzar els convenis i va reduir de manera unilateral el seu compromís inicial, de 1.800 euros per plaça i curs del primer conveni, a 1.600 euros i a 1.300 euros (any 2013). Fe pel qual, el 2014 el ple de Cornellà va acordar requerir al Govern català el pagament del deute exigible fins llavors, de 826.800 euros, a raó del cofinançament compromès per al curs 2011-2012, i que formalitzés els convenis dels cursos posteriors. En cas contrari, iniciaria la via contenciós administrativa.

Un mes després, el govern català va accedir al pagament, però no va respondre directament al requeriment, així que el 2015, una vegada desapareguda la partida per a escoles bressol dels pressupostos de la Generalitat, l'Ajuntament de Cornellà va decidir interposar el recurs. La Justícia va donar la raó al consistori mitjançant la sentència núm. 853/2017, de 22 de novembre, per la qual es clarifica el deure de la Generalitat de cofinançar aquests serveis municipals i el pagament de la quantitat de 2.358.200 euros corresponents al deute dels cursos 2012 a 2015.

Pel que fa als cursos a partir de 2015 en endavant, en tractar-se d'actes futurs en el moment del recurs, la sentència no els considera, per la qual cosa l'Ajuntament ha presentat la corresponent reclamació a la Generalitat.

L'etapa educativa de 0 a 3 anys

L'etapa educativa de 0 a 3 anys està inclosa dins el sistema educatiu però no dins de l'escolarització obligatòria. És per això que les famílies també paguen una quota anual. De tota manera, la legislació preveu que l'administració responsable subvencioni part del cost total, mentre que la resta correspondria a l'Ajuntament. Fins i tot, en els dos darrers cursos el consistori aplica la tarifació social d'aquest servei a les famílies amb menor disponibilitat de renda.

Els impagaments de la Generalitat han fet recaure en els comptes de l'Ajuntament la major part del cost de funcionament anual. Apujar en proporció les quotes de les famílies posaria en perill un dels objectius de les escoles bressol, a banda de proporcionar una educació rica i estimulant, de qualitat, en una de les etapes més importants de l'aprenentatge i de la vida: la de ser un servei a disposició de les famílies treballadores de la ciutat.

El TSJC manifesta que la gestió d'aquesta etapa educativa correspon als municipis, però el cas és que la titularitat de la competència no exclou que les administracions superiors, específicament la Generalitat de Catalunya, quedin deslliurades de tota responsabilitat financera.

 

 

Cornellà de Llobregat, 26 de gener de 2018

Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Departament de Premsa i Comunicació
Tlf: 93.377.02.12 / Fax: 93.377.88.00