Cornellà renova l’ordenança de circulació per incorporar els vehicles de mobilitat personal i garantir la seguretat dels vianants

Cornellà renova l’ordenança de circulació per incorporar els vehicles de mobilitat personal i garantir la seguretat dels vianants

23.10.2019

La nova Ordenança de Circulació de Vehicles i Vianants, que s’ha començat a aplicar el mes de setembre, prioritza la seguretat i la convivència

L'Ajuntament de Cornellà de Llobregat acaba d'aprovar una nova Ordenança de Circulació de Vehicles i Vianants, amb l'objectiu de modernitzar el text vigent fins ara, adaptant-lo a noves realitats com els vehicles de mobilitat personal (VMP), i a la senyalització específica de la ciutat de Cornellà.

Per a assegurar la bona convivència entre vehicles i vianants en la via pública, la nova ordenança municipal dóna prioritat als usuaris més vulnerables: els vianants. També es precisen les normes que han de seguir els usuaris de noves modalitats de transport (VMP com bicicletes i patinets elèctrics, entre d’altres), els espais per on poden circular i en quines condicions, i també es detallen les regulacions generals d’aparcament de certs tipus de vehicles.

L’ordenança ja s'aplica des de la seva aprovació definitiva el mes de setembre. La Guàrdia Urbana de Cornellà està informant de la nova regulació diàriament, i també de manera especial en alguns esdeveniments, com a les festes de barri o activitats esportives. Els equips d’educadors cívics que recorren la ciutat de dilluns a divendres també hi estan donant difusió, i entreguen un folletó informatiu a la ciutadania. A partir del mes de desembre, està previst començar a aplicar les sancions previstes per incomplir la normativa, que en casos greus podran ascendir a 500 euros.

Tot i que la incorporació de normes relatives a la circulació de bicicletes, patinets elèctrics i altres VMP sobresurt entre les novetats de l’ordenança de circulació, aquesta és molt més àmplia. També especifica la classificació d’aquests vehicles, i les diferents limitacions de velocitat que els correspon respectar, segons siguin bicicletes, aparells sense motor (patinets clàssics o monopatins, per exemple), vehicles de mobilitat personal amb motor elèctric, vehicles per a persones amb mobilitat reduïda, cicles, quadricicles... En tot cas, en voreres, espais no motoritzats o bé reservats a vianants, aquests sempre tenen la prioritat i cap vehicle pot sobrepassar els 10 km/h.

És important assenyalar que totes les parts implicades –vianants, conductors...- han de compartir un espai comú a la ciutat, i la prioritat que determina la normativa és garantir la seguretat i la convivència. A més, tenint en compte la realitat urbana de Cornellà, el nou text és coherent amb les recomanacions que l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha fet a tots els seus municipis quant als VMP, l'ús dels quals està cada vegada més estès.

Elements a destacar recollits a la nova ordenança

Normes comunes
•    Les bicicletes i patinets elèctrics NO poden circular per les voreres, amb algunes excepcions (que es detallen als apartats següents).
•    Han de respectar els sentits de circulació establerts per a cada via.
•    Han d'estar dotats de frens, timbres, llums i elements reflectors.

Bicicletes
•    Han de circular preferentment per la calçada, en el carril més pròxim a la vorera, quan el carrer no tingui un carril bici habilitat.
•    Excepció: estan autoritzats a circular per la vorera els menors de 12 anys, i l'adult que els acompanyi.
•    També, excepcionalment, poden circular per passejos i voreres àmplies (d'almenys 3 metres d'amplada), sempre que no superin la velocitat de 10 km/h.

Patinets elèctrics
•    Han de circular preferentment per les vies ciclistes (carrils bici).
•    També poden circular per passejos i voreres àmplies (d'almenys 3 metres d'amplada), sempre que no superin la velocitat de 10 km/h.
•    Els menors de 16 anys NO poden conduir patinets elèctrics.
•    Els patinets de menys d'un metre, NO poden circular per la calçada.
•    Els conductors de patinets elèctrics estan obligats a dur un casc homologat.

Estacionaments
•    Motocicletes i ciclomotors tenen prohibit estacionar sobre la vorera, a excepció dels llocs habilitats.
•    Excepció: si no hi ha senyal que ho prohibeixi de manera expressa, es pot estacionar en voreres d'amplada superior a 3 metres, deixant almenys 1,5 metres lliures, en una fila única i en paral•lel a la via.
•    MAI no es pot accedir a les voreres amb el vehicle en marxa i muntats sobre el seient, sempre s'haurà de fer amb el motor parat, i a peu.
•    NO està permès aparcar en els arbres, en el mobiliari, o bé obstaculitzant l'aparcament d'altres vehicles.

Cornellà de Llobregat, 23 d'octubre  de 2019
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Departament de Premsa i Comunicació
Tlf: 93.377.02.12 / Fax: 93.377.88.00