L'Ajuntament regularà i senyalitzarà els carrers de fins a 4 metres d'ample de la ciutat perquè els vianants caminin per la vorera dreta del sentit de la marxa, com a mesura de seguretat

L'Ajuntament regularà i senyalitzarà els carrers de fins a 4 metres d'ample de la ciutat perquè els vianants caminin per la vorera dreta del sentit de la marxa, com a mesura de seguretat

El consistori dissenya un pla de mesures per adaptar l'espai públic a la sortida progressiva del confinament de la ciutadania i garantir la distància social per prevenir el contagi de la Covid-19


L'Ajuntament també contempla la transformació provisional de carrers per a vianants, lliures de circulació de cotxes per facilitar una mobilitat segura i l'ampliació de nous espais per a la pràctica d'esport a l'aire lliure


Al mateix temps s'establiran restriccions de trànsit de vehicles i de velocitat en alguns carrers i avingudes, així com la creació de carrils bici d'emergència

26.04.2020

L'Ajuntament de Cornellà, davant l'escenari previsible d'inici del desconfinament progressiu de la població, ha estudiat diferents propostes per posar en marxa un pla de mesures inicials per gestionar la mobilitat dels ciutadans amb l'objectiu prioritari de preservar la salut i garantir la seguretat quan comenci la sortida progressiva del confinament.


Una de les prioritats d'aquest Pla serà garantir la distància social, per la qual cosa es preveu l'adaptació de l'espai públic (carrers, places i avingudes) per facilitar la mobilitat segura i saludable i evitar el contagi i propagació del COVID-19.
El pla d'acció municipal inclou dos blocs: un primer bloc per facilitar els desplaçaments a peu dels vianants, que permetin garantir la distància de seguretat d'entre 1,5 -2m entre persones a les voreres del carrer; i en segon lloc, un altre grup d'iniciatives per habilitar temporalment noves xarxes de mobilitat sostenible reconvertint carrers en nous espais de prioritat pels vianants i carrils bici.


Garantir la distància Social

Així, per tal de garantir la distància social i evitar la concentració de persones en els desplaçaments pels carrers de la ciutat, i en les zones de pas de major concurrència regulades amb semàfors, es posaran em marxa les següents actuacions:
• A les voreres de fins a 4 metres es regularà el sentit de la circulació dels vianants per una única vorera, utilitzant com a criteri el mateix que el de la circulació viària, sempre es caminarà per la dreta. I es senyalitzarà la direcció de circulació.
• Es reduirà el temps d'espera dels vianants als semàfors amb major concurrència, per evitar aglomeracions, sempre que el sistema de gestió ho permeti.
• Als espais propers als semàfors amb major concurrència, es senyalitzaran punts d'espera que indicaran la distància social a respectar.


Afavorir la mobilitat dels vianants i ciclable

Amb l'objectiu de potenciar la mobilitat a peu i ciclable, es realitzaran temporalment les següents actuacions:
• Restricció del trànsit als carrers i avingudes que es determinin, els quals esdevindran espais preferents per a vianants, limitant la circulació viària als vehicles de proximitat a una velocitat màxima permesa de 10 km/h.
• Ampliar carrers exclusius per vianants, amb criteris de flexibilitat en la regulació de jornada i horaris afectats.
• Ampliació del espais públics per lleure i esport: aprofitant els talls de carrers.
• Ampliació de la xarxa ciclable, reemplaçant carrils de cotxe per carrils bici d'emergència.


Aquestes actuacions es realitzaran amb criteris d'urbanisme tàctic reversible, reforçant la senyalització i protecció dels espais.

.

Cornellà de Llobregat, 26 d'abril de 2020
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Departament de Premsa i Comunicació
Tlf: 93.377.02.12 / Fax: 93.377.88.00