L’Ajuntament de Cornellà aprova un pressupost de 116 milions d’euros en la línia d’equilibri, contenció i finalització d’inversions

L’Ajuntament de Cornellà aprova un pressupost de 116 milions d’euros en la línia d’equilibri, contenció i finalització d’inversions

Consulta la web dels pressupostos de l'any 2011

- El projecte de pressupostos per a 2011 s’aprova consolidant la despesa en programes d’atenció social i educació, i mantenint la despesa corrent.

- El pressupost de l’Ajuntament de Cornellà es manté, amb més pes dels recursos propis.

- La inversió municipal ascendeix a 6,5 milions d’euros, finançada amb recursos propis, i ajustada al nou escenari d’estabilitat.

L’Ajuntament de Cornellà ha aprovat el pressupost de la corporació per a 2011, que ascendeix a 116.274.777 euros, amb els vots favorables del PSC, CiU i EuiA, i els vots en contra de PP, ICV i ERC. Es tracta d’uns pressupostos que consoliden l’augment de programes d’atenció social i educació, i mantenen l’esforç de despesa en serveis bàsics com la millora i cura de l’espai públic i la seguretat ciutadana.

L’alcalde de Cornellà, Antonio Balmón, ha destacat en la seva intervenció que “es compleixen les inversions compromeses”, però que “el realment important és veure la despesa corrent, la ciutat ha crescut en serveis i s’assumeixen en el pressupost”, després del mandat, ha remarcat, “amb més inversió pública a la ciutat” de la història.

Les dotacions en acció social s’incrementen de forma important, especialment per a les necessitats derivades de l’atenció a les persones dependents. En Educació i Polítiques de Família, hi ha un important creixement per la posada en servei d’una nova escola bressol a Sant Ildefons a partir del gener, a més de la continuïtat de nous programes com el Pla de l’Entorn, Ciutat de la Lectura, i Minuts Menuts i es cobreix l’última anualitat per les obres de construcció de l’Escola Martinet.

Pel que fa als serveis bàsics (seguretat, manteniment, projectes d’espai públic) cal destacar les inversions en obra pública com les reurbanitzacions dels carrers Llinars i Cinema Bel, la reforma del local municipal de Fontsanta, i la 3a fase de la carretera de l’Hospitalet. L’Ajuntament destinarà a inversions 6,5 milions d’euros.

En la resta d’àrees municipals hi ha escasses variacions, a l’alça o a la baixa, respecte el pressupost de 2010. En el pressupost municipal, la despesa corrent es manté pràcticament igual (+0,26%), adequant-la amb la màxima eficàcia a les necessitats de serveis i manteniment de la ciutat. Per tant, s’assumeixen les noves inversions (com la nova escola bressol, o un nou camp municipal de futbol al costat del Parc Esportiu) sense renunciar a l’equilibri.

El pressupost consolidat de la corporació inclou les empreses municipals Precsa i Emducsa i l’Institut Municipal de Radiodifusió. El pressupost municipal ascendeix a 67,9 milions d’euros, que suposa una lleugera disminució del 2,44% respecte als comptes de l’any 2010.

Un element important d’aquests pressupostos és que la tessitura econòmica i la previsió d’ingressos externs ha fet que hi tinguin més pes els recursos propis que en anys anteriors. En el pressupost de l’Ajuntament, aquest percentatge correspon al 68%, quan el 2009 va ser del 62%.

Tot i aquest augment dels recursos propis, les ordenances fiscals pujaran de forma moderada, un 2,3% per regla general; de tota manera, alguns dels tributs més importants, l’Impost d’Activitats Econòmiques i l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, es mantenen. Quant a l’Impost de Béns Immobles (IBI), l’Ajuntament reduirà el tipus impositiu per quart any consecutiu; així s’aconsegueix aminorar la pujada prevista d’aquest impost, producte de l’actualització cadastral de l’any 2006, entre el 2,5 i el 3% de mitjana.

Polítiques de despesa

Del pressupost estrictament municipal, es pot extreure que 22,7 milions es destinen a serveis públics bàsics, categoria en la qual s’engloben les actuacions en matèria de seguretat i mobilitat ciutadana; en projectes públics i espai urbà, on destaca la reforma de la Ctra. de L’Hospitalet (3a fase), del local municipal de Fontsanta i les reformes en carres com Cinema Bel i Llinars; així mateix, corresponen a aquest capítol les despeses en benestar comunitari (neteja viària, recollida i tractament de residus, i clavegueram) i medi ambient (manteniment de parcs i jardins, educació ambiental i sostenibilitat).

Uns 15,3 milions d’euros de la despesa de l’Ajuntament es destina a béns públics de caràcter preferent, és a dir, tots els serveis i actuacions que fan referència a Educació i Polítiques de Família, amb més de 7 milions d’euros: aquí hi destaca la posada en marxa d’una nova escola bressol a Sant Ildefons, el mes de gener, i del programa Minuts Menuts.

També corresponen a béns públics de caràcter preferent la despesa en Esports; aquí cal mencionar que a més d’aquestes despeses cal contemplar les importants inversions del nou camp municipal de futbol (amb finalització prevista durant 2011), i de la reforma de la piscina municipal de Can Mercader, ambdues finançades per la Mancomunitat de Municipis.

Finalment, s’inclouen en aquest àmbit les despeses previstes en el pressupost municipal en Salut Pública i Cultura.

Per altra banda, la despesa en actuacions de promoció i protecció social es mantindrà per sobre dels 5 milions d’euros. S’inclouen aquí tots els programes de serveis socials, que són la part més important, amb 4,2 milions, la promoció de l’igualtat de gènere i el foment de l’ocupació.

Finalment, més de 2 milions d’euros s’agrupen en l’àmbit d’actuacions de caràcter econòmic, on cal mencionar aquí la inversió en les noves cambres frigorífiques del mercat Centre i les actuacions en societat de la informació i del coneixement.

Inversions de 6,5 milions d’euros

Dins l’escenari d’estabilitat pressupostària indicat per a les administracions locals des del govern de l’estat, els pressupostos de l’Ajuntament de Cornellà preveuen com a assumible un compromís d’inversió de 6,5 milions d’euros. Aquesta quantitat suposa una disminució respecte l’any 2009 del 26%, però no evita complir amb les previsions de les inversions plurianuals i altres projectes.

Les despeses en inversions suposen un 9,58% del pressupost total. Aquesta és una relació de les principals inversions urbanes i en equipaments recollides al pressupost:

*remodelació de carrers: Llinars i Cinema Bel

*local social del barri Fontsanta

*renovació cambres del mercat Centre

*Escola Martinet (finalitzada)

*3ª fase carretera de l’Hospitalet

*Piscina de Can Mercader i nou camp de futbol (anualitats de la Mancomunitat de Municipis)

Contenció i manteniment del deute

La participació en els tributs estatals disminueix aquest any en 4,95 milions d’euros, un 30% inferior a la prevista per a 2010. Pel que fa a les transferències de la Generalitat, cal comptabilitzar les anualitats per l’escola Martinet, del Pla Integral de Fontsanta, i del Pla Parcial Millàs, entre tot una xifra al voltant dels 3,3 milions d’euros.

La contenció pressupostària implica el manteniment del deute, aspecte aquest en el qual Cornellà de Llobregat és una de les ciutats d’Espanya amb menor endeutament per habitant, entre les més grans de 50.000 habitants. També disminueix la càrrega financera (-3,2%), tot i la disminució important dels ingresssos de capital i de les transferències corrents. Les mesures determinades pel govern central com la retallada de sous als funcionaris –i la congelació per al 2011- també es reflecteixen en els comptes municipals.

Promoció de les empreses municipals

Les actuacions principals d’Emducsa es refereixen a finalització de projectes, com la promoció d’habitatges del poliesportiu de Sant Ildefons (i el mateix poliesportiu), la nova biblioteca i auditori del mateix barri de Sant Ildefons, i la construcció d’un edifici annex al Mercat de Sant Ildefons. Així mateix, s’està construint un aparcament a sota la plaça Prat de la Riba, al costat de les estacions de Renfe, metro i Tram Cornellà-Centre, que també està previst finalitzar durant 2011.

En matèria d’habitatge, durant l’any vinent està previst l’inici de 90 vivendes a la Ctra. D’Esplugues-Av. Sant Ildefons, que promourà l’IMPSOL. Existeix una previsió genèrica per tal de posar en funcionament altres promocions a Millàs i Gavarra que podran ser desenvolupades per Emducsa o per altres promotors públics o privats, en funció de l’evolució general del sector i de la demanda real per tal que es pugui comprovar en les promocions acualment en funcionament. A més, es continua la comercialització de vivendes i aparcaments en promocions finalitzades recentment.

Per la seva banda, Precsa, a través de les seves diferents branques (Fira de Cornellà, Auditori, Centre d’Empreses...) continuarà amb diferents tasques de promoció econòmica i de posicionament de la ciutat, mencionant que segueix amb la gestió del Parc Esportiu Llobregat (equipament que inclourà properament una nova ludoteca i centre cívic), i del programa de conferències Cornellà Creació-Fòrum.5.

 

 Nota de premsa amb infogràfics i imatges                                                        

 

Cornellà de Llobregat, 9 de desembre de 2010

Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Departament de Premsa i Comunicació
Tlf: 93.377.02.12 / Fax: 93.377.88.00

 

Tornar