Posicionament de l'Ajuntament de Cornellà respecte del projecte anomenat 'Eurovegas'

Posicionament de l'Ajuntament de Cornellà respecte del projecte anomenat 'Eurovegas'

"Atès que el passat mes de novembre, el conseller d’Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, i el de Territori i Sostenibilitat, Lluis Recoder, van viatjar a “Las Vegas (USA) per tractar amb el senyor Adelson propietari del grup inversor “Las Vegas Sands Corporation” la possible instal•lació a Catalunya d’un complex relacionat amb el foment del turisme i de l’oci que tindria hotels, casinos, restauració, teatres, i zones per a convencions.

Atès que segons s’ha explicat públicament pel Govern de Catalunya, la Generalitat ha ofert a l’empresa “Las Vegas Sands Corporation”, de forma unilateral, un total de 800 hectàrees del delta del Llobregat, entre Viladecans i Cornellà de Llobregat, per instal•lar aquest complex de turisme i d’oci vinculat a la industria del joc, identificat com “Eurovegas”.

Atès que diferents mitjans de comunicació han informat i el propi Departament de Territori i Sostenibilitat ha explicat a preguntes parlamentàries que la participació de Cornellà de Llobregat en el projecte és un dels elements a tenir en compte per la seva viabilitat.

Atès que en el Ple Municipal del mes de maig, a pregunta del grup municipal d’ICV-EUiA, el Govern de l’Ajuntament va manifestar que no es disposava de cap informació oficial per part de la Generalitat sobre el projecte.

Atès que cal tenir present en tot moment que qui promou la iniciativa del projecte objecte d’aquesta moció no ha estat del món local, sinó del Govern de la Generalitat qui ha iniciat i portat tot el pes de les negociacions i els oferiments de territori, sense cap participació dels Ajuntaments afectats; i precisar de forma molt clara que el projecte “Eurovegas” no és un projecte municipal, ni una idea impulsada i promoguda pel govern municipal.

Atès, per tant, que les decisions sobre aquest projecte d’inversió no són, ni seran adoptades pel Ple Municipal sinó que pel seu contingut hauran de ser tractades, i aprovades, pel Parlament de Catalunya i el Congrés dels Diputats; cal que des de la responsabilitat política municipal, es tingui present totes les  opinions, protegint els interessos generals tant de la ciutat com de la seva ciutadania.

Atès que la possible ubicació d’aquest projecte a la nostra comarca  del qual desconeixem els seus detalls i que genera  opinions contrarestades per les diverses  sensibilitats que conflueixen i que calen respectar, algunes motivades per la preocupació de l’impacte que pot comportar del tot comprensibles, i d’altres com una oportunitat de creació d’ocupació, cal evitar que  trenqui l’ actual clima social entre partidaris i detractors, sense tenir una informació acurada.

Atès que actualment ens trobem  immersos en una conjuntura de crisis econòmica global sense precedents,  amb conseqüències devastadores i sense disposar com a país d’un motor econòmic i financer que pugui donar resposta amb recursos propis a l’actual realitat social, i tenint en compte l’actual perfil professional de les persones que en aquests moments es troben sense feina i sense perspectives a curt i llarg termini sobre el seu futur, obliga a estudiar aquelles iniciatives d’inversió amb recursos estrangers.

Refermar que tant important es la defensa del ecosistema territorial, com del ecosistema social i amb l’actual situació la nostra prioritat, amb quasi 70.000 persones aturades a la nostra comarca i més de 8.000 al nostre municipi, és col•laborar en la recuperació econòmica i la creació d’ocupació. Per aquest motiu ens cal estar especialment atents i aprofitar totes les oportunitats d’inversió que es presentin per posar en valor el nostre territori, però aquestes no poden ser a qualsevol preu.

Atès que davant d’aquesta situació,  les diferents administracions públiques i en aquest cas el Govern de Catalunya té la obligació i responsabilitat, d’analitzar en profunditat tots aquells projectes o iniciatives que puguin generar activitat econòmica de forma directa i indirecta, i avaluar-los abans de prendre qualsevol decisió.

Atès que desconeixem els detalls del projecte, tant en el seu fons com en la seva forma, quines són les condicions i afectacions jurídiques que es podrien desprendre de la seva instal•lació, l’espai que necessita, la seva ubicació precisa, les seves conseqüències socials, territorials i econòmiques, cosa que dificulta establir un posicionament definitiu al respecte.

Per aquests motius, el grup municipal socialista, proposa al Ple Municipal, l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- Instar al Govern de la Generalitat que explori  tots els projectes viables d’inversió privada i pública que promoguin el desenvolupament de la zona sud del Baix Llobregat  i que assegurin la creació de llocs de treball, dins del nostre marc legal i que s’ajustin als requeriments socials, ambiental i culturals de la nostra societat; i que al mateix temps cerqui alternatives de desenvolupament.

Segon.- Instar al Govern de la Generalitat a que un cop  disposi de la documentació oficial necessària, precisant totes les seves conseqüències jurídiques, socials, territorials, i econòmiques sobre el projecte identificat com  “Eurovegas”, convoqui als representats dels Ajuntaments afectats  abans d’iniciar qualsevol procés.

Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat a  que en el cas de que aquest projecte impulsat pel mateix no es concreti en el nostre territori, segueixi explorant nous projectes i cercant alternatives viables d’inversió pública o privada que promoguin el desenvolupament de la zona sud del Baix Llobregat,  per tal de fomentar la creació de llocs de treball, ajustant-se als requeriments abans esmentat en el punt primer.

Quart.- Instar al Govern Municipal de Cornellà que vetlli pels interessos de la ciutat defensant qualsevol oportunitat de generar ocupació i riquesa sempre que es compleixin les lleis i el respecte a les relacions laborals, la seguretat, la protecció de la salut i la infància, la qualitat mediambiental i els valors que identifiquen la nostra comarca i la nostra ciutat.

Cinquè.- Traslladar aquest acord a la Conselleria de Economia i Coneixement, Conselleria de Territori i Sostenibilitat, tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés dels diputats, al President de la Generalitat de Catalunya i al President del Govern d’Espanya."

Aquest posicionament ha estat aprovat amb el vot a favor de PSC i CiU, el vot en contra de ICV-EUiA, i l'abstenció del PP.


Cornellà de Llobregat, 29 de juny de 2012

Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Departament de Premsa i Comunicació
Tlf: 93.377.02.12 / Fax: 93.377.88.00