L’Ajuntament treballa en la creació d’una Xarxa Local d’Infància per a donar suport a les famílies

L’arribada a la família d’un nadó planteja multitud de preguntes i genera la necessitat de conèixer i saber com actuar davant la infinitat de situacions que es produeixen. En l’etapa de 0 a 6 anys, l’educació infantil és fonamental per a una correcta orientació i un bon funcionament dels processos evolutius, maduratius i de desenvolupament del nen, factors que possibiliten i condicionen la seva educació posterior. Per això, a Cornellà, conscients de la importància d’aquesta fase en la vida d’un ésser humà, s’ha anat definint un ampli espectre de serveis amb la finalitat d’atendre i oferir recursos a les famílies per a aconseguir un desenvolupament ple i harmònic dels infants en aquesta franja d’edat.

A més de tot això, es treballa amb entitats que també s’ocupen de formar i oferir activitats a aquest col·lectiu. Per aglutinar-los i crear un canal únic, s’està treballant en la creació d’una Xarxa Local d’Infància (de 0 a 6 anys) per sumar projectes i iniciatives.

Aquesta Xarxa neix sota el paraigua de l’"Educar per Créixer”, un projecte global de ciutat que va més enllà de les portes dels centres educatius o de l’àmbit familiar, considerant que l’acció educativa s’exerceix també fora de l’horari lectiu, en moltes de les accions que realitzem diàriament.

Escoles bressol, el primer pas

Actualment, només en recursos municipals podem comptabilitzar més d’una trentena de serveis i opcions per als nens i nenes de 0 a 6 anys, a més de l’important treball educatiu que es duu a terme a les escoles bressol, des d’on es cerca afavorir el desenvolupament integral dels menors, oferint-los un entorn que faciliti experiències d’aprenentatge i autonomia personal.

Atenció a la diversitat

La integració social i l’atenció a infants amb necessitats especials és un dels aspectes que es treballen amb intensitat a la ciutat. La xarxa integrarà aquí serveis i recursos ja existents. Un d’ells, el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç Municipal (CDIAP), un servei de diagnòstic i tractament a la primera infància, per a infants que presenten dificultats en el seu desenvolupament o amb risc de presentar-les. Un altre recurs important de caràcter també totalment municipal és l’escola Virolai, un centre que acull les etapes d’educació infantil, primària i secundària, adaptades a alumnes amb necessitats educatives especials des dels 3 anys. També les famílies poden fer consultes al Servei d’Atenció i Orientació Educativa Municipal, així com l’Espai de Benvinguda Educativa (EBE) per a les famílies nouvingudes. També es col·labora de forma estreta amb centres psicopedagògics de la ciutat.

Aprendre a través del joc

El joc és un important instrument de desenvolupament. Introduir-los en el joc com a element de desenvolupament psicomotor i cognitiu és un dels objectius que es treballa a les ludoteques municipals. La ludoteca El Dau i també la del Parc Esportiu compten amb recursos, per tal d’introduir els menors en el joc, també, com a procés de socialització.

Esport i salut

En la primera etapa formativa d’un infant, tot suma. L’activitat esportiva i el desenvolupament del cos són també aspectes importants. Als equipaments esportius municipals amb piscina s’ofereixen cursets, a partir de la primera infància, i també a menors amb dificultats, gràcies al programa “Fica’t a l’aigua”. Això es complementa amb les activitats que ja s’inicien en els centres educatius i que tenen el seu seguiment en els jocs escolars.

Comunicació i diàleg

La comunicació permanent amb i entre les famílies és un marc de treball molt important que la Xarxa Local d’Infància potenciarà. Aquí es vol donar màxim ressò als espais municipals: Espai Nadó Teresa Majem i els Espais familiars La Trepa i Roger de Llúria, pensats per a donar suport a famílies amb nadons no escolaritzats menors de tres anys. També s’articularà un marc de col·laboració ampli amb altres espais com l’Espai Familiar Mowgli, gestionat pel centre d’esplai infantil i juvenil Mowgli, o l’Espai Materno -Infantil Club Sant Feliu-Sant Ildefons. L’escola municipal de Mares i Pares, amb 25 anys d’experiència, també és un recurs a l’abast de les famílies.