ACTIVITATS CULTURALS OPECL14

CODIS PLACES CONVOCADES
2.2.102

 

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 2 al 30 de gener de 2023 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment per TRÀMIT ELECTRÒNIC

 

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: Tècnic/a Mig, subgrup A2,  de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Cornellà,  organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Concurs de mèrits

Decret admesos/exclosos definitius

 

AVÍS: Termini de presentació de documentació acreditativa de mèrits: Del 18 al 31 de maig de 2023 (ambdós inclosos)

La documentació s'haurà de presentar mitjançant instància i preferentment per TRÀMIT ELECTRÒNIC

ANUNCI RESULTATS FINALS DE LA CONVOCATÒRIA (20.06.2023)