AUXILIAR DE BIBLIOTECA OPECF18

CODIS PLACES CONVOCADES
1.3.178/ 1.3.181/ 1.3.183/1.3.185/ 1.3.186/ 1.3.187/ 1.3.188/ 1.3.190/ 1.3.191/ 1.3.195/ 1.3.197/ 1.3.198/ 1.3.199/ 1.3.200

 

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 2 al 30 de gener de 2023 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment per TRÀMIT ELECTRÒNIC

 

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: C, subgrup C1, escala d’Administració Especial, sotsescala Comeses Especials, Tècnic/a Auxiliar, de la plantilla de funcionaris/àries de l’Ajuntament de Cornellà, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Concurs de mèrits

 

AVÍS: No cal presentar la documentació acreditativa dels mèrits, només la documentació dels requisits d’accés a la convocatòria (DNI, Títol, resguard de pagament de la taxa o exempció del pagament de la taxa i Formulari de Sol·licitud de participació).