DIVERSITAT OPECL06

CODIS PLACES CONVOCADES
2.2.48

 

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 2 al 30 de gener de 2023 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment per TRÀMIT ELECTRÒNIC

 

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: Tècnic/a Mig de la plantilla, subgrup A2,  de personal laboral de l’Ajuntament de Cornellà,  organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Concurs de mèrits

Decret admesos/exclosos definitius

AVÍS  Termini de presentació de documentació acreditativa de mèrits: Del 29 de maig al 13 de juny de 2023  (ambdós inclosos)

La documentació s'haurà de presentar mitjançant instància i preferentment per Tràmit electrònic.

ANUNCI RESULTATS FINALS DE LA CONVOCATÒRIA (04.07.2023)