EDUCACIÓ OPECL19

CODIS PLACES CONVOCADES: 2.3.35

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: Tècnic/a Auxiliar, subgrup C1, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Cornellà,  organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Concurs de mèrits.

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 2/1/2023 al 30/1/2023 (ambdós inclosos). La documentació s'haurà de presentar preferentment per TRÀMIT ELECTRÒNIC.

 

Decret admesos/exclosos definitius 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE MÈRITS: Del 12/9/2023 al 25/9/2023  (ambdós inclosos). La documentació s'haurà de presentar mitjançant instància i preferentment per Tràmit electrònic.

 

Anunci dels resultats finals (21/12/2023)