FISIOTERAPEUTA OPECL09

CODIS PLACES CONVOCADES
2.2.61/ 2.2.62

 

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 2 al 30 de gener de 2023 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment per TRÀMIT ELECTRÒNIC

 

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: Tècnic/a Mig, subgrup A2, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Cornellà, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Concurs de mèrits

 

No cal presentar la documentació acreditativa dels mèrits, només la documentació dels requisits d’accés a la convocatòria (DNI, Títol, resguard de pagament de la taxa o exempció del pagament de la taxa i Formulari de Sol·licitud de participació).

AVÍS IMPORTANT:  LA REALITZACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA S'AJORNA I EN BREU ES TORNARÀ A PUBLICAR LA NOVA DATA.