FISIOTERAPEUTA OPECOL05

CODIS PLACES CONVOCADES
2.2.60

 

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 2 al 30 de gener de 2023 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment per TRÀMIT ELECTRÒNIC

 

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: A, subgrup A2, del Grup Professional Tècnic/a Mig, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Cornellà, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Concurs Oposició

 

No cal presentar la documentació acreditativa dels mèrits, només la documentació dels requisits d’accés a la convocatòria (DNI, Títol, resguard de pagament de la taxa o exempció del pagament de la taxa i Formulari de Sol·licitud de participació).

AVÍS IMPORTANT:  LA REALITZACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA S'AJORNA I EN BREU ES TORNARÀ A PUBLICAR LA NOVA DATA.