INCLUSIÓ SOCIAL OPECL02

CODIS PLACES CONVOCADES
2.1.4

 

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 2 al 30 de gener de 2023 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment per TRÀMIT ELECTRÒNIC

 

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: A, subgrup A1, del Grup Professional Tècnic/a Superior, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Cornellà,  organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Concurs de mèrits

Decret admesos/exclosos definitius

AVÍS Termini de presentació de documentació acreditativa de mèrits: Del 22 de maig al 2 de juny de 2023  (ambdós inclosos)

 La documentació s'haurà de presentar mitjançant instància i preferentment per Tràmit electrònic.

Anunci resultat finals de la convocatòria (29.06.2023)