SERVEIS DE JOVENTUT OPECL20

CODIS PLACES CONVOCADES: 2.4.5

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: Auxiliar, subgrup C2, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Cornellà,  organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Concurs de mèrits.

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 2/1/2023 al 30/1/2023 (ambdós inclosos). La documentació s'haurà de presentar preferentment per TRÀMIT ELECTRÒNIC.

AVÍS: No cal presentar la documentació acreditativa dels mèrits, només la documentació dels requisits d’accés a la convocatòria (DNI, Títol, resguard de pagament de la taxa o exempció del pagament de la taxa i Formulari de Sol·licitud de participació).

Decret admesos/exclosos definitius de la convocatòria (19/1/2024)

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE MÈRITS: Del 22/1/2024 al 2/2/2024 (ambdós inclosos). La documentació s'haurà de presentar mitjançant instància i preferentment per Tràmit electrònic.

Anunci resultats finals (21/02/2024)