TÈCNIC/A AUXILIAR SISTEMES INFORMÀTICS OPECF14

CODIS PLACES CONVOCADES
1.3.145

 

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 2 al 30 de gener de 2023 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment per TRÀMIT ELECTRÒNIC

 

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: C, subgrup C1, escala d’Administració Especial, sotsescala Tècnica, Tècnic/a Auxiliar, de la plantilla de funcionaris/àries de l’Ajuntament de Cornellà, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Concurs de mèrits

Termini de presentació de documentació acreditativa de mèrits: Del 22 de maig al 2 de juny de 2023  (ambdós inclosos)

La documentació s'haurà de presentar mitjançant instància i preferentment per Tràmit electrònic.

ANUNCI RESULTATS FINALS DE LA CONVOCATÒRIA (04.07.2023)