TÈCNIC/A EDUCADOR/A ESPECIALITZAT/DA OPECOF26

CODIS PLACES CONVOCADES
1.6.9

 

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 2 al 30 de gener de 2023 (ambdós inclosos).

! Nou termini  presentació de sol·licituds: Del 6 de febrer al 3 de març de 2023 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment per TRÀMIT ELECTRÒNIC

 

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: B, escala administració especial, sotsescala serveis  Especials/comeses especials, tècnic/a especialista, de la plantilla de funcionaris/àries de la l’Ajuntament de Cornellà, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Concurs Oposició

 

AVÍS: No cal presentar la documentació acreditativa dels mèrits, només la documentació dels requisits d’accés a la convocatòria (DNI, Títol, resguard de pagament de la taxa o exempció del pagament de la taxa i Formulari de Sol·licitud de participació).