Política territorial i habitatge

Projectes públics i espai urbà

L'àrea de Projectes Públics i Espai Urbà s'encarrega de planificar les obres municipals i dissenyar el planejament urbanístic de la ciutat, a més de redactar els projectes d'obres públiques i gestionar i controlar la seva execució.

Llegir mes sobre Projectes públics i espai urbà

Habitatge

L'Oficina Local d’Habitatge de Cornellà s'encarrega de protegir el dret de la ciutadania a gaudir d’un habitatge digne, assumint que es tracta d’un bé de primera necessitat per al desenvolupament de les persones.

Llegir mes sobre Habitatge

Obra privada

Aquest departament s'encarrega de tramitar les llicències d'obres i de primera ocupació, així com inspeccionar les obres existents.

Llegir mes sobre Obra privada