Protecció de la salut

Les actuacions en aquest àmbit s'adrecen a garantir un entorn saludable, a través del control i la vigilància dels agents físics, químics i biològics presents en el medi, en els equipaments i espais públics i indrets habitats, així com dels aliments.

Gestió del medi

Gestió del risc per a la salut derivat de les condicions del medi, equipaments públics, indrets habitats i espais de pública concurrència.

Aigua i aliments

Correspon als ajuntaments assegurar la qualitat dels aliments i de l'aigua subministrada i de vetllar pel compliment de la normativa vigent.