Educació

Cicles formatius

Els cicles formatius són un conjunt d'ofertes formatives reglades que tenen la finalitat de proporcionar una formació professional específica que permeti als joves incorporar-se al mercat laboral i exercir una professió concreta.

20190128_Cicles Esteve Terradas-24662.jpgEls cicles formatius s'agrupen en famílies professionals i tenen una durada variable: n'hi ha de 2.000 i 1.400 hores. Una part d'aquestes hores es destina a la formació en un centre educatiu i una altra part a la formació pràctica en centres de treball. Un cicle formatiu de 1.400 hores correspon a un curs acadèmic, mentre que un cicle de 2.000 hores correspon a dos cursos acadèmics.

Els cicles formatius poden ser de grau mitjà o bé de grau superior. Amb la superació d'un cicle formatiu de grau mitjà s'obté el títol de tècnic, i amb la superació d'un de grau superior, el de tècnic superior.

A Cornellà, hi ha dos centres públics que oferexen cicles formatius de grau mitjà i superior: l'Institut Esteve Terradas i l'Institut Miquel Martí i Pol


Cicles formatius que ofereixen els institus de Cornellà

Institut Esteve Terradas i Illa

Cicles de grau mitjà: electromecànica de vehicles automòbils, gestió administrativa, manteniment electromecànic, mecanització, preimpressió digital, sistemes microinformàtics i xarxes.

Cicles de grau superior: administració i finances, assistència a la direcció, administració de sistemes informàtics en xarxa (orientat a ciberseguretat), desenvolupament d’aplicacions multiplatafoma, desenvolupament d’aplicacions web, disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia, mecatrònica industrial, programació de la producció en fabricació mecànica, prevenció de riscos professionals.

Institut Miquel Martí i Pol

Cicles de grau mitjà: instal·lacions elèctriques i automàtiques, fusteria i moble, cures auxiliars d’infermeria, farmàcia i parafarmàcia.

Cicles de grau superior: sistemes electrotècnics i automatitzats, disseny i moblament (construccions efímeres i decorats), anatomia patològica i citodiagnòstic, laboratori clínic i biomèdic, salut ambiental.


20190403_Fira Apropa-0143.jpgCom fer la preinscripció i matrícula?

Per accedir als cicles formatius de grau mitjà cal estar graduat en educació secundària obligatòria, o bé complir d'altres requisits que es detallen en aquesta pàgina. També s'hi pot accedir superant una prova d'accés, per presentar-se a la qual cal tenir complerts 17 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Per accedir als cicles formatius de grau superior cal tenir el títol de batxillerat, o bé complir d'altres requisits que es detallen en aquesta pàgina. També s'hi pot accedir superant una prova d'accés, per presentar-se a la qual cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Correspon a la Generalitat de Catalunya determinar el període de matriculació i la documentació necessària.

Més informació