Ajuts a persones amb escassa capacitat econòmica per al pagament de l'IIVTNU (exercici 2021)

Bases particulars reguladores dels ajuts econòmics a persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), per a l’exercici 2021.

Descarrega les BASES

Termini de presentació: del 29/10/2021 al 31/12/2021.