Cornellà millora la qualitat de l’aire amb la reducció d’un 26% de les emissions de CO2 al municipi

Cornellà millora la qualitat de l’aire amb la reducció d’un 26% de les emissions de CO2 al municipi

L’Ajuntament posa en marxa més de 40 iniciatives per aconseguir una ciutat més sostenible

Reduir l'emissió de gasos d’efecte hivernacle a la població un 20% abans de l’any 2020, és un dels compromisos contemplats al Pla d'Acció d'Energia Sostenible (PAES) de Cornellà, realitzat amb la col•laboració de la Diputació de Barcelona. Segons les dades que es desprenen de l’informe de seguiment del PAES realitzat aquest any, Cornellà ha assolit els objectius en la meitat de temps previst, ja que s’han reduït un 26% les emissions de CO2 l'any 2012 respecte al 2005. Cornellà està per sobre de la mitjana dels municipis de la província de Barcelona amb més de 50.000 habitants, la majoria dels quals han aconseguit reduir un 23% el diòxid de carboni.

L’emissió de gasos contaminants s’ha reduït força en tots el àmbits, però on s’ha notat més ha estat al sector terciari (serveis), seguits per l’àmbit domèstic i el transport urbà. Aquesta ràpida reducció de les emissions ha estat possible, en gran part, gràcies a la realització progressiva de les mesures previstes en el Pla d'acció d'energia sostenible, en especial, les que tenen a veure amb la millora de l'eficiència energètica a les llars. Més del 40% de les emissions de CO2 de Cornellà, té el seu origen en el consum d’energia elèctrica. Reduir el consum elèctric als habitatges de la ciutat resulta determinant per millorar el balanç ambiental del municipi i la seva aportació a la mitigació del canvi climàtic.

Aquest document s’emmarca en els compromisos adquirits per l’Ajuntament de Cornellà al 2008 a partir del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses, i inclou les accions necessàries per aconseguir una ciutat més sostenible.  Al 2013 es va impulsar una campanya d’estalvi energètic domèstic, que va consistir en instal•lar comptadors intel•ligents d’electricitat en 25 llars de la ciutat, i a finals de 2015 en 10 llars més. A més, es va editar una guia per fomentar la cultura energètica entre la població. Periòdicament es realitzen sessions de formació i activitats dirigides a les famílies per mesurar l'estalvi energètic assolit; així com visites de valoració personalitzades a cada llar. També, cal destacar iniciatives adreçades a sensibilitzar la ciutadania com xerrades per conèixer la factura elèctrica, la Fira de l'Energia Sostenible i el Cross contra la pobresa energètica.

El pla d’acció té programades més de 40 intervencions i estratègies de mitigació i adaptació al canvi climàtic, 37 d’elles ja estan en curs i 6 ja s’han completat. L’Ajuntament de Cornellà ha apostat fort per les energies renovables, fet que ha repercutit positivament en l’estalvi energètic i les produccions de CO2. Tot i que ha augmentat el nombre d'equipaments i infraestructures en els darrers anys, les emissions han disminuït un 11%, especialment per les millores tecnològiques aplicades a l'enllumenat públic i la introducció d'energia solar tèrmica als edificis públics. Les àrees d’intervenció afecten tant als edificis municipals, residencials, com al sector serveis, per exemple amb la renovació de calderes de gas o la instal•lació de calderes de biomassa. També, es preveu reemplaçar la flota municipal per vehicles elèctrics, el canvi de les lluminàries de l’enllumenat públic per tecnologia LED, la gestió més eficaç dels residus o la prevenció i correcció de situacions de vulnerabilitat energètica, entre d’altres.

Cal destacar la repercussió que han tingut altres factors d’abast més general en la disminució de les emissions de la ciutat, com la incorporació d'energies renovables a la xarxa estatal de producció d'energia elèctrica o la disminució general de la mobilitat causada per la crisi econòmica.

El pla d'acció d'energia sostenible de Cornellà pretén sumar el consum sostenible d'energia de diverses famílies del municipi amb l'objectiu comú de construir una ciutat més intel•ligent.


Cornellà de Llobregat, 17 de desembre de 2015

Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Departament de Premsa i Comunicació
Tlf: 93.377.02.12 / Fax: 93.377.88.00

Tornar