La implantació d'un salari mínim local, un pla estratègic per al comerç, o la lluita contra els desnonaments, reptes del Nou Acord Social de Cornellà

NOU ACORD SOCIAL 2016-2020
PER UNA CIUTAT INCLUSIVA I IGUALITÀRIA

27.09.2016

• L'objectiu principal és preparar la ciutat per sortir de la crisi, caminant cap a una societat més inclusiva i igualitària, fent incidència especialment en els reptes que suposa la nova pobresa, la pobresa cronificada

• Recull més de 90 mesures, altres d'elles vinculades a fomentar la igualtat real de gènere tant a nivell social com d'accés a l'ocupació, mantenir els plans d'ocupació, i a enfortir els lligams entre educació secundària i el món del treball

• L'Acord reuneix prop de 40 entitats, agents socials i institucions per lluitar contra els efectes de la crisi econòmica a través del consens i la coresponsabilitat, i renova els objectius dels documents signats el 2009 i el 2012

Cornellà de Llobregat renova l'Acord Social aquest dilluns 26 de setembre al Citilab, amb el propòsit d'aconseguir una ciutat inclusiva i igualitària. Prop de 40 entitats de la ciutat, empreses i associacions comercials i empresarials, sindicats i partits polítics se sumen a la signatura del compromís proposat per l'Ajuntament de Cornellà per treballar de forma conjunta i a través del consens contra la crisi econòmica.

El principal motor de l'Acord Social 2016-2020 és lluitar contra l'escletxa social i les desigualtats generades per la crisi. És a dir, hi ha indicis de recuperació de l'economia, però no es perceben efectes positius en el dia a dia de les persones. És més, en el context d'augment de la desigualtat i de desprotecció d'alguns drets generat durant els pitjors anys de la crisi, es fa més necessari que mai garantir que les oportunitats de treure partit de la recuperació siguin les mateixes per a tothom. I el context de desigualtat fa més evidents altres discriminacions històriques, com l'escletxa salarial entre gèneres o les dificultats específiques de les famílies monoparentals. D'aquí el lema, "Per una ciutat inclusiva i igualitària".

Cal destacar la proposta d'estudiar durant l'actual mandat municipal d'un Salari Mínim Local, com ja es va avançar el passat mes de maig, que estaria fixat en 1.071,40 euros mensuals bruts, recollint una proposta de diversos alcaldes de la comarca del Baix Llobregat. Després de garantir-lo als treballadors municipals i les seves empreses, es plantejaria requerir-lo a aquelles que optin a concursos públics.

Dins també de les propostes vinculades a la formació i inserció, tant com la creació d'ocupació de qualitat, se subratlla la necessitat d'estudiar fórmules que fomentin la igualtat real de gènere, contractar i formar dones que hagin patit maltractaments i facilitar la conciliació familiar i laboral, com és el cas de les famílies monoparentals. Així mateix, es mantindrà l'aposta pels plans d'ocupació locals que s'han desenvolupat en els darrers anys.

L'elaboració d'un Pla Estratègic que identifiqui les necessitats de futur del comerç local tradicional s'ha recollit de manera destacada a l'Acord signat, al costat d'altres mesures d'aquest sentit com la creació d'un fons adreçat a emprenedors que permeti reactivar l'activitat econòmica en locals buits de la ciutat i mesures de suport a l'economia social.

I més enllà, les accions en polítiques inclusives i d'integració abasten també la lluita contra els desnonaments i avançar en la mobilització del mercat d'habitatge que ja han comportat mesures com les sancions a grans tenidors de pisos buits, que no els destinin a habitatge social.

En definitiva, el gruix de les més de 90 mesures se centra en l'àmbit laboral i formatiu, cal destacar l'aposta per l'Aula Oberta i l'Escola de Segona Oportunitat, per enfortir lligams entre els estudis de secundària i el món laboral. També s'apunta a establir un conveni amb l'Observatori de l'Homofòbia per impulsar campanyes de sensibilització, i posar en marxa el projecte Cornellà Creació Joves com a espai educatiu en el foment de l'emprenedoria. Finalment, destacar que la implantació del Salari Mínim Local estaria també lligada al seguiment d'una Taula de Concertació Social que reuneixi les organitzacions sindicals i empresarials més representatives.

Treball des del consens i la coresponsabilitat

La clau de l'Acord Social, com s'ha demostrat en els darrers anys, és el potencial de treball del teixit social de Cornellà per generar consens a través de la iniciativa econòmica, social i ciutadana. A través de l'Acord Social, l'Ajuntament de Cornellà ha buscat, des d'un àmbit d'actuació local, sumar els punts de vista i els esforços del màxim d'actors implicats per fer realitat objectius comuns.

I és que precisament en el món local és on s'aprecien més de prop les conseqüències de la situació socioeconòmica actual; tant els primers efectes de la crisi, que van conduir a l'acord de 2009, fins a les diferents realitats i complicacions específiques que han anat apareixent en els anys següents.

El repte, avui, segons el text de l'Acord, és caminar cap a una societat més justa, inclusiva, igualitària i integradora, fent incidència especialment en els reptes que suposa la nova pobresa, la pobresa cronificada -i detectar-ne noves borses que puguin sorgir a la ciutat- i construir pilars per defensar i assegurar la incorporació de les persones a la dinàmica sociolaboral en igualtat d'oportunitats.

Els principals reptes del nou Acord Social

El document consensuat per tot els signants de l'Acord Social 2016-2020 detalla actuacions en diversos àmbits, estructurades en eixos i objectius estratègics, i detalla més de 90 actuacions concretes que es treballaran en les sessions dels tres grups de treballs especialment organitzats a partir del plenari:

1. Ciutat inclusiva (eix L'educació, l'acció social, l'habitatge)
2. Igualtat d'oportunitats (eix La igualtat, la integració, la solidaritat, la convivència i la cohesió social)
3. Desenvolupament local (eix L'activació econòmica i l'ocupació)

Els representants de cada entitat, empresa o organització que subscrigui l'Acord Social i s'integri al plenari podran adscriure's lliurement a les comissions en què vulguin participar. Quins són els principals reptes plantejats?

Treball i salari digne. Les xifres d'atur continuen sent intolerables, i continuen sent limitades les eines de l'administració local i de les entitats per revertir-ho. Els acords mantenen l'aposta pels plans d'ocupació local i incorporen estudiar la incorporació de clàusules de responsabilitat social a les licitacions públiques, incentivar l'autoocupació i l'esperit emprenedor, i analitzar la implantació d'un salari mínim local a la ciutat de Cornellà, a més de la creació d'una Taula de Concertació Social amb les organitzacions sindicals i empresarials més representatives que en faria el seguiment.

Preparar la ciutat per sortir de la crisi. Treballar perquè a Cornellà ningú no es quedi fora de la recuperació, apostant per les polítiques d'integració, amb propostes inclusives, com la tarifació social, i assentar les bases de la societat que volem.

Reactivar el comerç local. A la disminució del consum, conseqüència directa de la crisi, s'hi ha sumat importants canvis en els hàbits de compra, per la qual cosa el sector està en un moment de tensió important, que requereix un gran esforç d'adaptació a les noves condicions. Més enllà de les propostes de singularització i de promoció del comerç local, s'elaborarà un pla estratègic centrat en ajudar el comerç local tradicional, i més en concret, es planteja crear un fons adreçat a emprenedors que permeti reactivar l'activitat econòmica en locals buits de la ciutat

Protegir l'habitatge. Dins de qualsevol situació de dificultat econòmica, la pèrdua de l'habitatge ha estat sovint la dramàtica culminació de la problemàtica de moltes famílies. S'estudiarà ampliar l'abast de les mesures pal•liatives i recursos impulsats fins ara a Cornellà, ajustar l'habitatge de la ciutat a la demanda social, i potenciar la incorporació de nous habitatges al mercat. També s'aprofundirà en una mesura ja iniciada mitjançant una ordenança aprovada pel ple del mes de juliol, les sancions econòmiques als grans tenidors de pisos buits.

El món educatiu i el suport al talent. L'educació en condicions d'igualtat és fonamental si volem caminar cap a una societat més justa i igualitària. Cal protegir i promoure el talent; enfortir els recorreguts entre la finalització dels estudis i el món del treball (Aula Oberta, Escola de Segona Oportunitat...); i educar en coneixement i en valors, amb especial aposta per la igualtat real i efectiva entre gèneres, allunyant els estereotips que fomenten el sexisme i la lgtbfòbia, per construir una societat que realment pensi en clau d'igualtat.

Reforç del teixit associatiu. Sense la implicació i la coresponsabilitat aportada per les entitats, les fites aconseguides des de l'acord social seran impossibles. És més, la seva mateixa existència suposa una xarxa social de protecció, tant a través de la seva acció solidària directa com per la seva activitat habitual. Protegir-les, promoure-les i dotar-les econòmicament ha de seguir sent un element indispensable del compromís amb la ciutat per aconseguir una ciutat més inclusiva i igualitària.

L'exemple de la feina feta en els anteriors acords socials

El compromís renova la confiança en el consens que s'ha generat a la ciutat en les actuacions encaminades a protegir la ciutadania dels pitjors efectes de la crisi econòmica, a través de les fites assolides pels Acords Socials signats els anys 2009 i 2012.

Per exemple, els plans de xoc municipals contra l'atur, que han permès contractar 1.100 persones entre 2012 i 2015; o bé la Botiga Solidària, amb més de 100 voluntaris, nombroses entitats implicades, i que ha repartit unes 200 tones d'aliments a famílies en situació de vulnerabilitat; o la creació de l'Oficina de Mediació Hipotecària, amb la col•laboració de la Federació d'Associació de Veïns de Cornellà, que ha aturat 357 desnonaments; la creació del Fons d'Habitatge de Lloguer Social, els casals d'estiu per garantir àpats a infants de famílies vulnerables, ajudes als emprenedors i comerciants, reforç educatius, la Setmana de la Dignitat...

Totes elles són mesures que s'han tirat endavant fruit del diàleg i de la coresponsabilitat que emmarquen el treball de l'Acord Social, a partir de la reflexió i del consens obtingut entre les entitats que en formen part, i amb l'objectiu comú de protegir les persones que més ho necessiten.

 

 

Cornellà de Llobregat, 27 de setembre de 2016
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Departament de Premsa i Comunicació
Tlf: 93.377.02.12 / Fax: 93.377.88.00

Tornar