El Síndic de Greuges

El Síndic de Greuges de Cornellà de Llobregat té la funció de defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques de la ciutadania enfront de les actuacions municipals.

sindic_logo300.jpgQuè és?

El Síndic de Greuges de Cornellà de Llobregat té la funció de defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques de la ciutadania enfront de les actuacions municipals.

El Ple de l'Ajuntament de Cornellà va aprovar la creació d'aquesta figura l'any 2008, amb la voluntat de fomentar la transparència a la gestió municipal, en el marc dels objectius de les Millores de Governança.

El Síndic compleix les seves funcions amb total independència i objectivitat.

 


emilio-guerrero.jpgQui és actualment?

El 31 de gener de 2024, el ple de l'Ajuntament de Cornellà nomena Emili Guerrero Hernández com a nou Síndic de Greuges de Cornellà de Llobregat.

Nascut el 1956, viu a Cornellà des de 1961. Durant els anys 70 va treballar en el sector del metall i des de 1989 exerceix professionalment l'assessoria en l'àmbit mercantil, laboral i fiscal al despatx del qual és soci fundador.

Els anteriors síndics de la ciutat han estat Frederic Prieto i Caballé (2008-2013) i Joan Barrera i Riba (2013-2024).

 

 

 

 


JazzBeer-3791.jpgCom pot ajudar?

Actua a sol·licitud de qualsevol persona física o jurídica, interessada legítimament en assumptes en que l'Administració municipal hagi pogut vulnerar els drets de les persones: retards, errors o arbitrarietats, no execució de resolucions, tracte inadequat, motivació insuficient de les resolucions, passivitat o obstrucció en l'exercici de drets fonamentals.

També pot actuar d'ofici quan consideri que, de forma fonamentada, es pot millorar el servei a la ciutadania per part de l'Administració municipal.

El Síndic de Greuges de Cornellà actua exercint accions de recomanació, recordatori i suggeriment, o bé proposant fórmules de conciliació.

L'Administració municipal i tots els organismes i empreses de l'Ajuntament tenen l'obligació d'auxiliar, amb caràcter preferent i urgent, les actuacions del Síndic.

El Síndic de Cornellà tramitarà les denúncies dels cornellanencs i cornellanenques sobre l'actuació d'altres empreses i administracions públiques, si així li ho demanen, mitjançant el Síndic de Greuges de Catalunya o el Defensor del Pueblo.

 

Anualment, el Síndic presenta un informe al Ple de l'Ajuntament sobre les seves actuacions, on pot denunciar els incompliments o les obstruccions per part de l'Administració municipal, si s'haguessin produït.

INFORMES DEL SÍNDIC


Quan pot intervenir?

El Síndic de Greuges de Cornellà de Llobregat intervé, a partir d'una queixa o per iniciativa pròpia, en els següents casos:

 • Retards indeguts en l'actuació administrativa.
 • Errors o arbitrarietats en l'aplicació de les normes legals.
 • Tracte indegut als ciutadans i ciutadanes.
 • Negació a facilitar la informació que els ciutadans i ciutadanes tenen dret a demanar
 • Motivació insuficient de les resolucions municipals.
 • Inexecució de les resolucions adoptades pel Síndic.
 • I, en general, tota actuació que deteriori l'exercici legítim dels drets constitucionals.

Casos en els quals el Síndic no pot admetre les queixes:

 • Quan són anònimes.
 • Quan se'n pugui deduir mala fe.
 • Quan no tinguin fonament o objectius clars.
 • Quan la seva tramitació originés perjudici als drets legítims de tercers.
 • Quan siguin queixes sobre qüestions entre privats.
 • Quan la queixa estigui pendent de resolució judicial.
 • Les que afectin a persones amb dependència funcionarial, laboral o contractual de l'Administració municipal, en qüestions relatives a l'àmbit d'aquestes relacions.

PRESENTAR UNA QUEIXA O CONSULTA

FORMULARI DE CONTACTE AMB EL SÍNDIC