Serveis socials per a persones amb dependència

Tenen caràcter prioritari i es faciliten a través de l'oferta del Sistema públic de serveis socials mitjançant centres i serveis públics o privats concertats degudament acreditats. Hi poden accedir totes aquelles persones que hagin obtingut el reconeixement oficial de la situació de dependència en algun dels graus establerts.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat resol quins serveis socials s'assignen en cada cas a les persones amb dependència a partir del Programa Individual d'Atenció (PIA), segons la situació personal, l'entorn familiar i la disponibilitat de serveis.

Trobareu més informació al següent enllaç: https://web.gencat.cat/ca/temes/serveis/