Acció social

Els serveis socials són un conjunt d'actuacions i recursos destinats a prevenir la marginació i promoure la integració d'aquelles persones o famílies que, per diferents raons, necessiten l'ajut i la protecció social.

Cartera Municipal de Serveis Socials

La Cartera Municipal de Serveis Socials explica els serveis que es presten des dels diferents àmbits municipals, amb la finalitat de contribuir al benestar de les persones: programes d'atenció domiciliària, prestacions i recursos per a la infància i l'adolescència, i recursos per a la gent gran i persones en situació de dependència.

Llegir mes sobre Cartera Municipal de Serveis Socials